Người Việt có được chấp nhận mang hai quốc tịch hay không?

Người Việt có được chấp nhận mang hai quốc tịch hay không?

Theo nguyên tắc quốc tịch quy định tại Điều 4, Luật Quốc tịch năm 2008: Nhà nước CHXHCN Việt Nam công nhận công dân Việt Nam "có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam".