Cập nhật: Danh sách các bệnh bị cấm nhập cảnh Mỹ

Cập nhật: Danh sách các bệnh bị cấm nhập cảnh Mỹ

Theo quy định người mang một trong các bệnh sau sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ: