Những thứ vô giá mà Tưởng Giới Thạch đã mang đến cho Đài Loan không chỉ là vàng bạc châu báu

Những thứ vô giá mà Tưởng Giới Thạch đã mang đến cho Đài Loan không chỉ là vàng bạc châu báu

Tầm nhìn xa trông rộng cùng với trí huệ, sự kiên nhẫn và cách trọng dụng nhân tài, có thể nói Tưởng Giới Thạch là người có công bảo vệ nền văn hóa 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa, lưu giữ được nhiều di sản quý báu, và biến Đài Loan trở thành một trong những vùng đất trọng lễ nghĩa nhất thế giới.