Việt Kiều về nước - Sự bẽ bàng, thất vọng đến bao giờ mới kết thúc?

Việt Kiều về nước - Sự bẽ bàng, thất vọng đến bao giờ mới kết thúc?

Hẹn bạn bè cũ đi ăn, ăn xong cả đám hùn tiền trả luôn phần của bạn, vì lâu lâu bạn mới về, mời bạn một bữa có sao, chứ không phải cứ hễ Việt kiều thì phải mời Việt Nam.